Personuppgifter

Insamling av personuppgifter av Backa Scoutkår

Den 25 maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – dataskyddsförordningen eller DSF. Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte det som tidigare hette PUL (Personuppgiftslagen). Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar dina personuppgifter.

Vi i Backa Scoutkår samlar bara in uppgifter som är relevanta för ditt eller ditt barns deltagande i vår verksamhet. Uppgifterna är endast tillgängliga för ledare/funktionärer i Backa Scoutkår via personlig inloggning. Uppgifterna samlas in via vår hemsida, via Scouternas hemsida samt i e-postsystem.

Vi samlar in information på följande sätt:

Hur:
Via formulär på hemsidan.
Vad och varför:
Relevanta uppgifter om den intresserade samt vårdnadshavare för att kunna ta kontakt och erbjuda tre prova på möten.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna i e-posten tills dess att kontakt har tagits och man registrerat sig som medlem eller tackat nej till medlemskap.

Hur:
På pappersblankettt
Vad och varför:
Relevanta uppgifter för medlemsregistrering så som namn, adresser, personnummer, samt information om vårdnadshavare.
Uppgifterna registreras i Scouternas riksorganisations (som är registeransvariga) medlemsregister Scoutnet, för att du skall kunna bli medlem i Backa Scoutkår, Göteborgs Scoutdistrikt och Scouterna. Uppgifterna används för redovisning, utskick av medlemstidning samt medlemsavgifter och anmälan till nationella arrangemang. Uppgifter om kontaktuppgifter om scouten samt vårdnadshavare registreras på laget.se för att skicka ut löpande information om verksamheten samt sköta närvarorapportering.
Se närvarolistor nedan.
Lagring:
Blanketten förstörs efter det att ovan nämnda uppgifter överförts till Scoutnet där de lagras så länge scouten är medlem.
Kontaktuppgifter på laget.se lagras så länge scouten är medlem.

Hur:
Via laget.se
Vad och varför:
För att redovisa närvaro som ligger till grund för föreningsbidrag. Relevanta uppgifter så som namn, personnummer samt närvarodatum.
Uppgifterna skickas in till Göteborgs Stad för kommunalt föreningsbidrag.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna i laget.se i 7 år enligt gällande redovisningsregler.

Hur:
Via blankett.
Vad och varför:
För att redovisa närvaro som ligger till grund för föreningsbidrag. Relevanta uppgifter så som namn.
Uppgifterna registreras i Scoutnet för redovisning för statligt föreningsbidrag.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna i pappersform i 7 år enligt gällande redovisningsregler.

Hur:
Via pappersblankett
Vad och varför:
Relevanta uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, relevanta kunskaper för aktiviteten som t ex simning, fotomedverkan, allergier/intoleranser/sjukdom samlas in för att delta och för att Backa Scoutkår skall kunna genomföra ett säkert arrangemang. Arrangemangsansvariga kan genom detta skicka ut kompletterande information och vid behov kontakta vårdnadshavare.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna på papper i upp till 6 månader efter att arrangemanget avslutats.

Kontakt vid frågor om personuppgifter

Kontakta webmaster på webmaster@backascout.se om du önskar veta vilka uppgifter vi lagrar eller önskar att få de raderade i enlighet med ovan.