Stadgar för Backa Scoutkår

Organisationsnummer: 857203-7730

Antagna på Kårstämman 2012-02-20

§1 Allmänt

Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet i enlighet med Scouternas grundprinciper.

Scoutkåren är ansluten till Scouternas Riksorganisation.

Scoutkåren är medlem i Göteborgs Scoutdistrikt.

§2 Medlemskap

Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen utser.

För att ansökan ska beviljas fordras

 • att sökande lämnar in komplett medlemsansökan
 • att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.

Medlemskapet upphör om

 • medlemmen begär sitt utträde
 • medlemmen låter bli att betala medlemsavgift
 • medlemmen utesluts

Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren.

Beslut om uteslutning ska anmälas till Scouternas styrelse.

Beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas styrelse.

§3 Scoutkårens ledning och organisation

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman.
Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.

Scoutverksamheten bedrivs scoutpatruller och scoutavdelningar vilka kan anta egna stadgar.

Till ledare i scoutkåren kan kårstyrelsen utse medlem

 • som är väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metod
 • har avlagt scoutlöftet
 • visar intresse och förståelse för scouternas utveckling
 • i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift

§4 Kårstyrelsens sammansättning

Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ledamöter.

Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga.

Minst en ledamot i kårstyrelsen bör vid valtillfället vara under 20 år.

§5 Val av kårstyrelse och mandatperiod

Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman.

Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman beslutar annat.

Kårstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår.

§6 Kårstyrelsens uppgift

Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat

 • att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar
 • att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning
 • att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt
 • att ansvarig och myndig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet
 • att utse delegater till andra beslutande årsmöten.
  Om mer än en delegat kan utses bör minst en delegat vara under 20 år.
 • att alla medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister

§7 Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet

Kårstyrelsen sammanträder minst sex gånger om året efter kallelse av kårordförande.

Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det.

Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot.

Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

§8 Kårstyrelsens behörighet

Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar, myndigheter, företag och andra organisationer.

§9 Firmateckning

Kårstyrelsen kan utse ledamot av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma. Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer.

Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt §8

§10 Kårstämmans sammansättning

Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.

§11 Rösträtt och omröstning i kårstämman

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller

 • att varje medlem har en röst
 • att rösträtt inte får utövas genom ombud
 • att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning
 • att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande
 • att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.

Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

§12 Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman

Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i §10 angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning.

Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman.

§13 Årligt möte med kårstämman

Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls.

Följande ärenden ska förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
 4. Fråga om kårstämman behörigen har sammankallats
 5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
 7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
 9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 10. Val av kårordförande och vice kårordförande
 11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning

§14 Extra möte med kårstämman

Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25 eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen.

Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

§15 Kallelse till möte med kårstämman

Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före mötet till dem som enligt §10 har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt §12 har rätt att närvara vid mötet.

Föredragningslista ska bifogas kallelsen.

§16 Öppnande av möte med kårstämman och protokoll

Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser.

Kårstyrelsen ansvarar för att protokoll skrivs och efter justering blir tillgängligt för alla medlemmar.

Kårstämmans protokoll justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.

§17 Motion till kårstämman

Varje medlem i scoutkåren kan skriva en motion till kårstämman.

Kårstyrelsen skall ha mottagit motionen senast två veckor före kårstämman.

§18 Årsredovisning

Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut.

Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska överlämnas till revisorerna senast två månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än tre veckor före kårstämman.

Handlingarna ska överlämnas av revisorerna till kårstyrelsen med berättelse över deras granskning senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än en vecka före dagen för kårstämma.

Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.

§19 Revisorer och revisorsuppleanter

Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer.

För varje revisor ska finnas en suppleant.

Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet.

Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

§20 Stadgeändring

Scoutkårens stadgar kan enbart ändras av kårstämman.

Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.

För att ändra en stadga behövs antingen två tredjedelars majoritet eller enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.

Nya stadgar ska skickas till Scouternas styrelse för godkännande.

§21 Upplösning av scoutkår

Scoutkåren upplöses efter beslut av kårstämman.

Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman.

För upplösning av scoutkår behövs enhällighet vid en ordinarie kårstämma eller genom beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.

I beslut om upplösning av scoutkåren ska anges att tillgångar ska användas för ändamål med koppling till scoutverksamhet samt var handlingar med mera ska arkiveras.

Justerat kårstämmoprotokoll, revisionsberättelse, balans- och resultaträkning skickas snarast till Scouternas styrelse.

Om scoutkåren inte har genomfört något årsmöte under två på varandra följande verksamhetsår skall scoutkåren anses upplöst och tillgångar överföras till scoutdistriktet. Justerat distriktsstyrelseprotokoll, samt revisionsberättelse, balans- och resultaträkning för scoutkåren skickas snarast till Scouternas styrelse.
Om scoutdistrikt saknas överförs tillgångar till Scouternas riksorganisation eller motsvarande.